Resolve "Add BTOF benchmarks"

Zhenyu Ye requested to merge 59-add-btof-benchmarks into master

Closes #59

Edited by Zhenyu Ye

Merge request reports